หน้าแรก Back to First Page
   
       
   
กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
   
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2554-2556) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2554
       
   
และพิจารณาแบบรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะฯ
       
   
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น.
       
   
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น
       
 
ภาพการประชุม