หน้าแรก Back to First Page
   
       
 
       
 
 
   
Map municipality
 
   
Municipal infrastructure
 
ชุมชนเทศบาล
 
   
Local community
 
 
ตำนานชุมชน
 
   
Community legend
       
 
 
 


       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
     
   
 
     
 
 
     
 
   
       
     
     
   
  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านจั่น  
  "ครอบครัวอบอุ่น             ชุมชนสันติสุข
 คุณภาพชีวิตถ้วนหน้า      เศษฐกิจยั่งยืน
 พร้อมสรรพความสะดวก    บริการด้วยความจริงใจ"
 
  จำนวนพนักงาน  
 

พนักงานเทศบาล   จำนวน     25     คน
ลูกจ้างประจำ        จำนวน      5      คน
พนักงานจ้าง         จำนวน     54     คน
รวม 84 คน


 
  จำนวนประชากร  
   ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น
 ชาย      3,157    คน
 หญิง     3,478    คน
 รวมมีประชากรทั้งสิ้น   6,635     คน
 จำนวนครัวเรือน         2,615     ครัวเรือน
 
  โครงสร้างพื้นฐาน  
  เทศบาลตำบลบ้านจั่น เป็นชุมชนเมือง ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 4 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร
558 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบกและทางอากาศที่สำคัญ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน
               - ถนนมิตรภาพ สายอุดรธานี - ขอนแก่น
               - ถนนวิเศษมงคล เชื่อมเทศบาล - ถนนอุดร - สกลนคร
               - ถนน ร.พ.ช. (อุดรธานี - หนองแสง)
 
  ด้านการไฟฟ้า ประปา  
   เทศบาลตำบลบ้านจั่น มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน ส่วนไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึงเนื่องจาก มีการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง การประปาใช้บริการน้ำประปาส่วนภูมิภาคยังไม่สะดวกเท่าที่ควร เนื่องจากอยู่ไกลจากระบบการจ่ายน้ำ และมีบางส่วนที่การประปายังไปไม่ถึง ต้องใช้น้ำจากแหล่งอื่น เช่น น้ำบาดาล หรือแหล่งน้ำขนาดเล็ก ซึ่งเป็นน้ำที่ไม่ได้ผ่านการกรองอย่างถูกวิธี  
  เหล่งน้ำสาธารณะ  
 

เทศบาลตำบลบ้านจั่น มีเหล่งน้ำสาธารณะ 3 แหล่งคือ หนองกลิ้ง อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น และลำห้วยน้ำขุ่นซึ่งชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้หลายทางเช่นเพาะปลูก
เลี้ยงสัตว์น้ำ จับสัตว์น้ำและพักผ่อน

 
  ด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม  
  - จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ 2,000 ครัวเรือน
- มีแม่ข่ายวิทยุสื่อสาร ชื่อศูนย์วิทยุใช้ชื่อศูนย์วิทยุดอกจาน คลื่นความถี่ 162.1225
 
  ด้านการใช้ที่ดิน  
  การใช้ที่ดิน มีลักษณะการขยายตัวของที่อยู่อาศัย โดยส่วนใหญ่จะอยู่สองข้างทางหลวงแผ่นดิน ส่วนที่ราบลุ่ม จะใช้ประกอบการเกษตร ประเภทต่างๆ เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากการทำการเกษตรเพียงฤดูกาลเดียวและการใช้สารเคมีช่วยในการผลิตทำให้คุณภาพดินเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น  
  ด้านการประกอบอาชีพ  
 

1.เกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่ ทำนา ทำสวน
  -จำนวนครัวเรือนภาคเกษตรกรรม 35  ครัวเรือน
2.การอุตสาหกรรม ได้แก่
  - โรงสีข้าว จำนวน  3 แห่ง
  - โรงงานแปรรูปไม้ จำนวน  1 แห่ง
  - โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง จำนวน  4 แห่ง
3.การพาณิชย์ - การบริการ ได้แก่
  - สถานีบริการน้ำมัน จำนวน  4 สถานี
ี  - สถานีบริการแก็ส จำนวน 3 แห่ง
  - ศูนย์บริการและจำหน่ายรถยนต์ จำนวน 3 แห่ง
  - ร้านเกมส์ จำนวน 2 แห่ง
  - หอพัก จำนวน 14 แห่ง
  - ศูนย์จำหน่ายอาหาร จำนวน 4 แห่ง
  - รีสอร์ท จำนวน 1 แห่ง
  - ร้านค้าขนาดใหญ่ จำนวน  4  แห่ง

 
  ด้านการศึกษา  
  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น มีโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์
โรงเรียน
              1. โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล
              2. โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
              1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดงเค็ง
 
  ด้านศาสนา  
 

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีพระธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ โดยมีวัด 2 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
          1. วัดศรีลาวรรณบ้านจั่น
          2. วัดสามัคคีวนารามบ้านดงเค็ง
        3.สำนักสงฆ์บ้านจั่น

 
  ประเพณี และวัฒนธรรม  
  ประเพณีประจำท้องถิ่น ได้แก่ประเพณีสงกรานต์ ที่นิยมปฏิบัติกันทุกปี เริ่มตั้งแต่ 12-15 เมษายนของทุกปี ประเพณีบุญเบิกบ้าน ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง และบุญกระฐินสามัคคีฯลฯ