เทศบาลตำบลบ้านจั่น(042)248724 “เทศบาลตำบลบ้านจั่นยินดีต้อนรับ ”  

นาย สมเพชร ภักดีวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น

 
   
General
 
   
Management
 
   
Alderman
 
   
Mission/Vision / policy
 
   
Events calendar
 
 

command

 
   
Worachai substances
 
DOWNLOAD หนังสือราชการ
   
e-book
 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านจั่น
 
    Complaint / complaints.
 
    Finance / procurement.
 
    Strategy / municipal / municipal development plan three years.
 
   
Reduce process steps
 
    Guide people
  ร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(งานนิติกร กองวิชาการและแผนงาน)
    ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่...)พ.ศ....
    ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเช้าซื้อเสนอข้อบัญญัตท้องถิ่น พ.ศ....
    ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ....
 
กฎหมายเพื่อประชาชน(งานนิติกร กองวิชาการและแผนงาน)
 
    Should know the law.
 
 
 
  งานการงานเจ้าหน้าที่
  แผนพัฒนาชุมชน 2558
 
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านจั่น ประจำปีงบประมาณ 2560
   
 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
 
บุคลากรในหน่วยงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนในเขตฯ
   
School subordinate
   
รวมลิงค์


 
clip vdo ข่าวงานเทศบาล
 
   
 
   
       
     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ
     
   
   
         
 

ประชาสัมพันธ์จุดประสานงานสภาปฎิรูปในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

 

 


   
  ข่าวประกาศ  
  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   7/6/62
     
  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีอากรท้องถิ่น ประขำปี 2562    
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น   18/4/62
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น   16/1/62
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง   9/1/62
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   8/1/62
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-25564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561   28/12/61
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น   27/12/61
   
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อวัดการรับรู้ของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)ของเทศบาลตำบลบ้านจั่น ประจำปีงบประมาณ 2561   26/11/61
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒   25/9/61
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑   17/8/61
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กเป็นพนักงานครูเทศบาลในตำแหน่งครู อันดับ คศ.๑   9/7/61
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ให้ดำรงตำแหน่งใน ระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์   9/7/61
     
       
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ประจำปี 2561   6/6/61
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปี 2561   5/6/61
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง รับสมัครบุคลลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   1/6/61
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น   19/4/61
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น   27/3/61
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   27/11/60
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น การจัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560   10/10/60
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561   21/9/60
     

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)

  14/9/60
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   13/9/60
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์ แสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561   18/8/60
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น   9/8/60
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น   24/7/60
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์การโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ตามกรอบที่ว่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)   8/3/60
     
ประกาศยกเลิกคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบริหารเทศบาล   8/3/60
     
ประกาศการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบริหารเทศบาล   16/2/60
     
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทสบาลสายงานผู้บริหาร   16/2/60
     
เทศบาลตำบลบ้านจั่น ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น   20/01/60
     
เทศบาลตำบลบ้านจั่นประกาศคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล   8/7/59
     
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนไปเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชนเอื้ออาทร,ชุมชนบ้านจั่น,ชุมชนดงเค็ง1 วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 13.00 น.   6/7/59
     
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับ ครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก   29/02/59
  animate    
ประกาศ เลื่อน วัน เวลา ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษและเกณฑ์การตัดสิน(ภาคการทดสอบความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก)   10/02/59
  animate    
ประกาศ เลื่อน วัน เวลา ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับ ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก   29/01/59
  animate    
ประกาศ การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานครูเทศบาล   24/11/58
  animate    
ประกาศ โครงการปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านจั่น   01/10/58
  animate    
ประกาศ การให้บริการประชาชนในการชำระภาษี ช่วงเวลาพักกลางวัน และวัดหยุดราชการประกาศ   09/01/58
06/10/58
15/09/58
28/08/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20/07/58
15/07/58
ประกาศคณะกรรการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน 19/01/58
ประกาศคณะกรรการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 12/01/58
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ 16/12/57
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหาร ลงวันที่ 9 ต.ค.57 15/10/57
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.2557 ถึง 11 พ.ย.2557 เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (8/10/57) 04/10/57
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลบ้านจั่นคัพ ครั้งที่ 11 04/10/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องการแข่งขันกีฬาฟุตบอลฯครั้งที่ 11 ประจำปี 57 (21 ก.ค.) 01/08/57
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ(17 ก.ค.57) 18/07/57
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)(30 มิ.ย.57) 01/03/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องรับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(คุณวุฒิ)(06 ก.พ. 57)
06/02/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องให้ใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เรื่องการควบคุมหรือปล่อยสุนัข-แมวฯ (31 ม.ค.57)
03/02/57
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนอัมรินทร์,ซอยอัมรินทร์ 1,2,4,5 ชุมชนชานเมือง เพื่อปรับปรุงยกระดับถนนลูกรังปริมาณ 1,053 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13/6/62
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน(ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5/6/62
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 30/4/62
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2/4/62
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27/3/62
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 18/3/62
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง กานยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษีอากรท้องถิ่น ประจำปี 2562 26/11/61
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 15 รายการ ของเทศบาลตำบลบ้านจั่น 5/7/61
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนมิตรเจริญ (เริ่มจากสี่แยกศาลาชุมชนสัมพันธ์สุขถึงถนนราชสุดา) 14/6/61
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนมิตรเจริญ (เริ่มจากสี่แยกศาลาชุมชนสัมพันธ์สุขถึงถนนราชสุดา)(ฝั่งซ้าย) 22/5/61
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสัมพันธ์สุข 18 2/5/61
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง เผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 27/4/61
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สรุปบัญชีประมาณการค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสัมพันธ์สุข 18 (ช่วงปลาย หมู่ 4 ต.บ้านจั่น) 24/4/61
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง บัญชีราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสัมพันธ์สุข 18 (ช่วงปลาย หมู่ 4 ต.บ้านจั่น) 24/4/61
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เทศบาลตําบลบ้านจั่น อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 26/4/61
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ถนนมิตรเจริญ (เริ่มจากสี่แยกศาลาชุมชนสัมพันธ์สุขถึงถนนราชสุดา)(ฝั่งขวา)ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 260 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/3/61
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26/3/61

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง แผนจัดหาพัสดุ (ผด ๒) และแผนปฏิบั

ติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

4/11/60
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ถนนทวีสุข(ฝั่งขวา)ชุมชนสัมพันธ์สุข 6/10/60
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบรรจงอุทิศ(ฝั่งขวา) ชุมชนศรีพัฒนา 6/10/60
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยพรมินทร์ 2 (ตรงกลางถนน) 6/10/60
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยเพชรไพฑูรย์(ฝั่งซ้าย)ชุมชนสัมพันธ์สุข 6/10/60
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยเพชรไพฑูรย์(ฝั่งขวา)ชุมชนสัมพันธ์สุข 6/10/60
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยสมันจิตร(ตรงกลางถนน)ชุมชน ดงเค็ง2 6/10/60
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคา จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับ ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น 15/05/60
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 2 ล้อ 16/01/60
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิดหน้าสั้น ๒ ประตู ชนิด ๖ ล้อ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 6/10/59
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิดหน้าสั้น ๒ ประตู ชนิด ๖ ล้อ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 29/08/59
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร 11/04/59
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.ถนนโนนภู่ทอง ชุมชนศรีประจักษ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 08/03/59
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซ.ปานวงษ์ และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝา คสล.สำเร็จรูป ซ.ราชสุดา ชุมชนสัมพันธ์สุข 02/03/59
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น คสล.๒ชั้น 08/01/59
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องรายงานผลการดำเนินงานรายรับรายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านจั่น 09/10/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 27/08/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ทะเบียนผู้มาซื้อ/ขอรับเอกสารเสนอราคา 27/08/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 11/08/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถทั่วปรับอากาศไม่ประจำทางสองชั้น ขนาดไม่น้อยกว่าสี่สิบที่นั่ง 08/07/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.รอบศาลาสัมพันธ์สุข รั้ว คสล.รอบศาลาชุมชนยานเกราะ และ รั้ว คสล.รอบศาลาชุมชนดงเค็ง 20/05/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ทะเบียนผู้มาซื้อ/ขอรับเอกสารเสนอราคา โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV 28/04/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) 28/04/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา 24/04/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ทะเบียนผู้มาซื้อ/ขอรับเอกสารเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา 24/03/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 19/01/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 19/01/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา โครงการจัดซื้อครุภัณ์กีฬาสำหรับบริการประชาชน  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยทวีสุข ๔,๕ และ ๗  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบ ราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจั่น-ศรีวิไล 02/02/58
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 15/12/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 15/12/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 15/12/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังการกลางแจ้ง  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส 15/12/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 15/12/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ความเห็นชอบราคารถตัดหน้าขุดหลัง 19/11/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่อง ความเห็นชอบราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง 19/11/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำทางเข้าถนนศรีประจักษ์(16 ก.ย.)

16/09/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างขุดลอกวัชพืชถนนมิตรภาพ(16 ก.ย.) 16/09/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ(4 ก.ย.) 05/09/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินฯ(25 ส.ค.) 10/06/57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง(10-23 มิ.ย) 10/06/57
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง 21/05/57
ประกาศสอบราคาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร(ไฟเขียวเหลืองแดง)24 กพ. 25/02/57
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาฯเรื่องผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก
ให้เข้าเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนราชสุดาแบบรีไซด์กิ้ง(10 ก.พ.)
11/02/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานตีเส้นผิวจราจรถนนลาดยาง
สายถนนพัฒนา,ถนนราชบูรณะ,และถนนลาดเนิน(23 ม.ค.)
23/01/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องสอบราคาขุดรอกเศษวัชพืชคลองระบายน้ำสองข้างถนนมิตรภาพฯ(23 ม.ค.) 23/01/57
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่นเรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ถนนราชสุดา(แบบรีไซด์กิ้ง)(20 ม.ค.) 22/01/57
   
ประกาศ วิชาการและแผนงาน  
  กองวิชาการและแผนงาน ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560 23/10/59
ประกาศ กองสวัสดิการสังคม  
   
  กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านจั่นขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 17/10/59
ประกาศ กองการศึกษา  
 
animate
 
  ประกาศ การจัดงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘(กำหนดการ)  
  animate  
  ประกาศ การจัดโครงการ "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ ประจำปี ๒๕๕๘(กำหนดการพร้อมลงทะเบียน)  
กิจกรรมเทศบาล < Municipal activities >  
 
พฤศจิกายน
     
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่นได้มอบหมายให้ นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธานโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) พร้อมด้วย นางบุญชู ชัยนาจ รองนายกฯ/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ปลัดเทศบาลฯ/หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองทุกกองและพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   8/11/59
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมภรรยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ไปฟังพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี   4/11/59
เมื่อวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2559 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น มอบหมายให้ นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น นางบุญชู ชัยนาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ออกพบปะ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น เพื่อ มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน พฤสจิกายน 2559 ชุมชนดงเค็ง1,2 ชุมชนบ้านจั่น ฯลฯ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น  

 

 

 

 

 

3/11/59

ตุลาคม
     
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้ง   12/10/59
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมภรรยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศฯ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น   19/10/59
เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ออกพบปะ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น เพื่อ มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ชุมชนดงเค็ง1,2 ชุมชนบ้านจั่น ฯลฯ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น   20/10/59
กันยายน
     
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ได้มอบหมาย ให้ นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น และนางบุญชู ชัยนาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธานเปิดศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบ้านจั่นและโครงการแปรรูปและถนอมอาหารประกอบอาหารพื้นเมือง ประจำปี 2559 ณ เทศบาลตำบลบ้านจั่น   30/9/59
วันที่ 16 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น นำโดย นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น รองนายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงาน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาล ประจำปี 2559 ณ วัดศรีลาวรรณ(บ้านจั่น) ตำบลบ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี   16/9/59
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ได้มอบหมาย นางบุญชู ชัยนาท รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น เป็นประธานโครงลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดอย่างมีส่วนร่วม โดยผู้กล่าวรายงานโครงการ นางสาวสุลักษณ์คณา ปลัดกอง ปลัดเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม   14/9/59
วันที่ 9 กันยายน 2559 (10.00 น.) นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อม นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ รองนายกฯ นางบุญชู ชัยนาท รองนายกฯ นางสาวสุลักษณ์คณา ปลัดกอง ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองช่าง ของเทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น   9/9/59
วันที่ 2 กันยายน 2559 กองอำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จ.อุดรธานี นำโดย นายปราโมทย์ ธัญญพืช ปลัดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับ นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นและผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่ตรวจสอบลำห้วยน้ำขุ่นตลอดแนวเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านจั่น  

 

 

 

 

 

2/9/59

สิงหาคม
     
วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่2/2559 เพื่อเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 วาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านจั่น   22/8/59
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ได้มอบหมายให้ นางบุญชู ชัยนาจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น ไปเป็นประธานเปิดโครงการฝีกอบรมทำแหนมไส้กรอกให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ บริเวณศาลาอาคารอเนกประสงค์ชุมชนเอื้ออาทร   19/8/59
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ประจำปี 2559 ขึ้น ในเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น มีญัตติเกี่ยวกับเรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 วาระที่ 1, ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 และเรื่องอื่นๆ เพื่อเสนอสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น   15/8/59
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านจั่น มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชุมชนดงเค็ง1,2 ชุมชนยานเกราะ ชุมชนบ้านจั่น ชุมชนสัมพันธ์สุข ฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น   10/8/59
กรกฎาคม
     
วันที่ 29 กรกฏาคม 2559 เวลา 19.00 น. เทศบาลตำบลบ้านจั่น นำโดยนายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์ และนางบุญชู ชัยนาจ รองนายกเทศมนตรีทั้ง 2 ท่าน ได้พาคณะข้าราชการไปว่างพานพุ่มและร่วมกันจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์   29/7/59
วันที่ 28 ก.ค. 59 นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ นายสมเพขร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ลง พื้นที่อ่างเก็บน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาวัชพืชปกคุมและน้ำเน่าเสียในบริเวณอ่างเก็บน้ำตำบลบ้านจั่น   28/7/59
วันที่ 13 ก.ค.59 เวลา 9.30 น. นายสมเพชร ภักดีวิเศษได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านจั่น   13/7/59
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านจั่น มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชุมชนดงเค็ง1,2 ชุมชนยานเกราะ ชุมชนบ้านจั่น ชุมชนสัมพันธ์สุข ฯลฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น   7/7/59
มิถุนายน
     
นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ มทบ.24 กองบินที่23 แขวงการทางจังหวัดอุดรธานี ได้ลงตรวจพื้นที่มีปัญหาน้ำท่วม โดยได้รับการต้อนรับ จากนาย สมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมข้าราชการ ได้นำคณะดูการขุดลอกเศษวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำตามคลองระบายน้ำที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น   28/6/59
เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 24 มิถุนายน 2559   24/6/59
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านจั่นได้ประชุมคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านจั่น ครั้งที่1/2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านจั่น   21/6/59
วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น คณะผู้บริหาร กองช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจการขุดลอกคลองระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังและไม่เป็นอันตรายกับผู้ที่สัญจรไปมา   3/6/59
พฤษภาคม
     
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น นำโดย นายกสมเพชร ภักดีวิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลและข้าราชการ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)และร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2559 ครั้งที่่ 1/2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านจั่น   30/5/59
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อำนวย จุลโนนยาง ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 24 ร่วมกับ นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านจั่น มอบประตูรั้วโรงเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้กับ โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก   25/5/59
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านจั่น มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ชุมชนดงเค็ง1,2 ชุมชนยานเกราะ ชุมชนบ้านจั่น ชุมชนสัมพันธ์สุข ฯลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ในเขต เทศบาลตำบลบ้านจั่น   4/5/59
เมษายน
     
19 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข กิจกรรม Big Cleaning Day ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี  

 

 

 

 

 

19/4/59

วันที่ 12 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้จัดกิจกรรมในวันสงกรานต์เพื่อรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น    
วันที่ 8 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ออกปฏิบัติงานโครงการประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น
   
       
มีนาคม
     
วันที่ 21-25 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่น ออกปฏิบัติงานโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น
   
กุมภาพันธ์
     
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นทุกชุมชน    
มกราคม
     
เทศบาลตำบลบ้านจั่นทำการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1/2559 เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2559  

 

 

 

 

 

 

 

19/01/59

กิจกรรมเทศบาล ประจำปี 2558      
ธันวามคม
     
เทศบาลตำบลบ้านจั่นต้อนรับคณะกรรมการ ป.ป.จ. อุดรธานี เพื่อมาชี้แจงรายละเอียดการยื่นบัญชีทรัพยืสินและหนี้สิ้นของผุ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขององค์กรส่วนส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 24 ธันวาม 2558    
เทศบาลตำบลบ้านจั่นจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ในวัน 11 ธ.ค.58    
พฤศจิกายน
     
เทศบาลตำบลบ้านจั่นจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ในวัน 25 พ.ย.58    
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นทุกชุมชน    
วันที่ 4 พ.ย.58 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่นต้อนรับผู้ประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านจั่น    
ตุลาคม
     
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นทุกชุมชน    
         
         
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
     
         
         
         
         
 
     
     
 
  
 
โครงการปี 2558    
โครงการปี 2557    
โครงการปี 2556    
โครงการปี 2555    
โครงการปี 2554    
   
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ข้าราชการไทยจะทำใหรัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร)
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น ปฏิทินกิจกรรมร่วมฉลองการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ๑๒๔ ปี
 
 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น การประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA)ปี 2560